Начало / Uncategorized / КОНКУРС ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА ПЪРВА КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” публикувано на 18.09.2019

КОНКУРС ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „НАЧАЛНИК НА ПЪРВА КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА” публикувано на 18.09.2019

УСБАЛЕ „ АКАДЕМИК ИВАН. ПЕНЧЕВ” ЕАД

гр.София, ул. “Здраве” № 2 , на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68 ал. 2 и ал.7, във връзка с чл. 57 и чл. 58 от Закона за лечебните заведения

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЧРЕЗ СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„НАЧАЛНИК НА ПЪРВА КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 

            І. Изисквания за заемане на длъжността:

образование: висше – магистър по медицина, лекар – хабилитирано лице с признати медицински специалности: Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната

 • професионален стаж в ендокринологична клиника на Университетска болница – над 10 години
 • кандидатът да има докторат (кандидатска дисертация), специализации и публикации в областта на хипофизната и надбъбречна патология
 • кандидадът да не е в пенсионна възраст.

 

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса, съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

 • заявление за участие в конкурса с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция
 • копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина – нотариално заверено
 • копие на диплома за призната специалност – нотариално заверено
 • копие от документ за придобито научно звание „доцент” или „професор” – нотариално заверено;
 • копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС
 • свидетелство за съдимост – оригинал
 • копие от трудова книжка
 • автобиография
 • Всеки от кандидатите представя програма и бизнес план за развитието на Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната.

 

ІІІ. Подаване на документи за участие в конкурса

Документите се приемат в едномесечен срок след публикуване на обявата всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в служба „Човешки ресурси“ на УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” ЕАД гр.София, ул. “Здраве” № 2, Тел. 02/ 895 60 10

 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.
 • Писмената разработка се прилага в отделен запечатан непрозрачен плик, вложен в основния плик на кандидата.