Начало / Клиники / Трета клиника по ендокринология (тиреоидни, паратиреоидни и метаболитни костни заболявания)

Трета клиника по ендокринология (тиреоидни, паратиреоидни и метаболитни костни заболявания)

Дейност

 

Клиниката по тиреоидни и метаболитни костни заболявания е единствената специализирана клиника, работеща в областта на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези, остеопороза и по-редки метаболитни костни заболявания. Категоризирана е с най-високото – трето ниво на компетентност съгласно утвърдения Стандарт по ендокринология и представлява референтен център за страната по отношение на тези заболявания.

 

Основни направления в дейността на Трета Клиника са: 1) осигуряване на съвременна диагностика и лечение на ендокринно болни; 2) внедряване на нови методи за диагностика и лечение в рутинната работа; 3) изграждане на регистри за пациенти със социално-значими и редки ендокринни заболявания с оглед ефективното им амбулаторно проследяване и повишаване качеството на живот.

 

Годишно Клиниката осигурява високо-специализирана болнична помощ на средно 1500 пациенти по всички клинични пътеки и амбулаторни процедури в областта на ендокринологията, като основен акцент са заболяванията на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези и минералния костен обмен, първична и вторична остеопороза, нехирургични аблативни методи под ехографски контрол за лечение на туморни образувания на тези жлези.

 

В Клиниката по тиреоидни и метаболитни костни заболявания се провеждат редица високоспециализирани изследвания като: 1) ехография с Цветен Доплер на шийна област, което включва щитовидна жлеза, паращитовидните жлези, лимфен басейн, слюнчени жлези; 2) тънкоиглена пункционна биопсия под ехографски контрол на образувания в щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, екстратиреоидни формации, патологично променени лимфни възли; 3) измерване на костна плътност (остеометрия) на прешлени и бедрена шийка.

 

Лечебната дейност на Клиниката включва: 1) активно лечение на пациенти с тежък хипертиреоидизъм с усложнения, тежък подостър тиреоидит, бременни пациентки с хипо- или хипертиреоидизъм, пациенти с активна ТАО; 2) подготовка за радиойодтерапия при хипертиреоидизъм, както и проследяване на ефекта от лечението; 3) предоперативна подготовка и/или следоперативно лечение при пациенти с хипертиреоидизъм с/без тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО), първичен или вторичен хиперпаратиреоидизъм, карцином на щитовидната жлеза и на паращитовидните жлези; 4) нехирургично лечение – склерозиране с абсолютен алкохол под ехографски контрол на кисти на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, смесени възли на щитовидната жлеза, метастатични лимфни възли, аденоми или хиперплазия на паращитовидните жлези;

 

В Клиниката се извършва специализирано проследяване на пациенти със социално-значими и редки ендокринни заболявания, като: 1) рак на щитовидната жлеза; 2) тиреоид-асоциирана офталмопатия; 3) бременни жени със заболявания на щитовидната жлеза; 4) първичен хиперпаратиреоидизъм; 5) първична и вторична остеопороза, остеомалация; 6) витамин Д резистентен рахит; 7) псевдохипопаратиреоидизъм.

 

Клиниката осъществява още експертна, учебно-преподавателска (https://medfac.mu-sofia.com) и научно-изследователска дейност, както и клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото законодателство.

– екип и контакти;

 

Началник Клиника – тел. 028956221

Проф. д-р Русанка Ковачева, дм

 

Проф. Русанка Ковачева е завършила медицина в Медицински Университет София през 1982 г. Има специалност по Вътрешни болести (дипл. №33791/01.01.1989) и Ендокринология и болести на обмяната (дипл. №40877/01.01.1993), както и защитена дисертация за научна степен “доктор по медицина” през 1987 г.

 

Специализира многократно в Университетска болница Pitié-Salpêtrière, Париж, по следните направления: 1) Диагностичен алгоритъм при нодозната еутиреоидна струма, с акцент върху ехографското изследване и тънкоиглената биопсия под ехографски контрол; 2) Диагноза и профилактика на остеопорозата; 3) Лечение на възли на щитовидната жлеза с високо-интензивен фокусиран ултразвук (HIFU);

 

Допълнителни квалификации: 1) остеодензитометрия; 2) приложение на режеща (Tru-Cut) биопсия на тумори на гърдата

От 2008 г до момента Проф. Ковачева работи в сътрудничество с френската компания Theraclion (Paris, France) за въвеждането в клиничната практика на неинвазивно лечение с високо-интензивен фокусиран ултразвук на доброкачествени възли на щитовидната жлеза, аденоми на паращитовидните жлези и фиброаденоми на млечната жлеза.

 

Заемани длъжности: 1986 – 1991 – асистент и гл. асистент към Клиника по тиреоидни заболявания и болести на минералния костен обмен, КЦЕГ, СБАЛЕНГ, София

2005 – доцент към същата клиника, диплома №23031/06.06.2005

2006-2009 – председател на Борда на директорите на УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”- ЕАД

2008 – Началник отделение по Инвазивна диагностика и лечение към Клиника по тиреоидни заболявания и болести на минералния костен обмен, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”, София

19.02.2016 – Професор към Клиника по тиреоидни заболявания и болести на минералния костен обмен, а от 09.11.2016 – Началник Клиника по тиреоидни заболявания и болести на минералния костен обмен, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”

2006-2016 – председател на Комисия по Етика в УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”

 

Научна дейност

Общо публикации (до 2017 г.): 372

В списания, сборници и монографии: 91 (български – 62, чуждестранни – 29)

Доклади на конгреси и симпозиуми: 281 (български – 186, чуждестранни – 95)

 

Лекари-специалисти по ендокринология:

Доц. д-р Александър Шинков, дм

Д-р Мария Стойнова, д.м., гл. асистент

Д-р Инна Димитрова, д.м., асистент

Д-р Машка Ангелова, ординатор

 

Специализиращи лекари и докторанти:

Д-р Инна Янкова, докторант

Д-р Гергана Иванова, специализант

Д-р Даниела Петрова, специализант

Д-р Милен Милев, специализант

Д-р Костадин Кумбаров, специализант

 

Старша сестра – тел.028956230

Златка Юрукова

 

Сестри манипулационна – тел.028956228

Гергана Анталавичева

Румяна Янкова

Теодора Дилова

Изабела Попова

Соня Джамбазова

 

Секретар – тел. 028956083

Вера Рафаилова

Приемен кабинет:

мс. Вяра Дикова

 

Адрес:

гр. София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 13, източно крило

 

Началник на Трета клиника – проф. Русанка Ковачева, дм

Проф. Ковачева извършва цветна Доплер ехография на шийна област

 

Обсъждане на ехографската находка в областта на щитовидната жлеза

 

Клиниката разполага със съвременна  ехографска апаратура и апарат за лечение с фокусиран ултразвук (HIFU)

 

Работна атмосфера в лекарския кабинет

 

 

Работна атмосфера в лекарския кабинет

 

Главна визитация с проф. Ковачева

 

Обсъждане на пациент по време на главна визитация

Д-р Иванова извършва пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

 

Д-р Шинков извършва ехографско изследване на шийна област

Д-р Шинков извършва пункционна биопсия на паращитовидна жлеза под ехографски контрол

 

Колективът на Трета клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания

 

Терапевтична фонофореза с локален кортикостероид при болни с ТАО

Пациентите изчакват за настаняване и изследване в уютното фоайе

 

Пациентите се хранят в чиста и съвременна обстановка

 

Медицински секретар регистрира новоприетите пациенти

Остеодензитометър Lunar за измерване костна плътност на цяло тяло