Начало / Клиники / Втора клиника по ендокринология (захарен диабет)

Втора клиника по ендокринология (захарен диабет)

Дейност

Клиниката по диабетология е единствената специализирана клиника за захарен диабет в страната. Отговаря на изискванията за добра медицинска практика с най-високо III ниво на компетентност.

Клиниката предоставя високоспециализирана помощ на пациенти със захарен диабет и неговите остри и хронични усложнения от цялата страна. Ежегодно се хоспитализират чрез планов прием или по спешност над 1600 пациенти със захарен диабет; приемат се и пациенти с метаболитни нарушения, със съмнение за органичен хиперинсулинизъм за диагностично и терапевтично уточняване.

В клиниката функционира център за обучение на пациенти със захарен диабет, кабинет за диабетно стъпало, кабинет за превенция на захарния диабет, кабинет за автономна диабетна невропатия. Клиниката е специализирана в лечението с инсулинови помпи, лечение на бременни жени с диабет.

В Клиниката по диабетология се провеждат редица високоспециализирани изследвания – определяне на телесен състав с професионален анализатор с интегриран софтуер – InBody 720; неинвазивно измерване на крайни продукти на гликирането с апарат AGE READER;  24-часово холтер мониториране на артериалното налягане с апарат Oscar, SunTech Medical Instruments; изследване на състоянието на периферните съдове с портативен доплер; индиректна калориметрия. Провеждат се и редица специфични функционални изследвания – венозен глюкозо-толерансен тест за определяне на фазите на инсулинова секреция, глюкагонов тест; тест с гладуване при съмнение за органичен хиперинсулинизъм. Провежда се продължително 7-дневно амбулаторно мониториране на нивото на кръвната захар със съвременни професионални сензори.

Лекарите в Клиниката по диабетология са специализирали в престижни европейски центрове и имат изключително голям клиничен опит в областта на захарния диабет.

Клиниката по диабетология е база на МУ-София и в нея се обучават студенти, стажант-лекари, специализанти, общопрактикуващи лекари, ендокринолози и други специалисти, медицински сестри.

В клиниката се осъществява и научно-изследователска дейност в рамките на  множество национални и международни научни проекти. Екипът на клиниката има множество научни разработки, публикувани в  международни издания с висок импакт фактор.

Повече за научната дейност на клиниката и текущите проекти в нея можете да прочетете на:

– Уеб сайт – Медицински Университет – София, МФ:  Медицински Факултет

– Уеб сайт за Метаболитен синдром

– екип и контакти;

 

Началник Клиника – тел. 02 895 6201:

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

 

Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн e завършила медицина през 1984г. в Медицинска Академия, София с пълно отличие и Хипократов медал. През 1987 г. след спечелен конкурс започва редовна аспирантура в Научния Институт по Ендокринология и Геронтология и през 1990г. защитава дисертационен труд на тема: “Инсулинови рецептори при здрави лица, затлъстяли и болни от захарен диабет” и придобива образователна и научна степен “доктор по медицина”. Има специалност по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната. Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София. През 2012г. придобива научна степен “доктор на медицинските науки” след защита на дисертационен труд на тема “Оценка на общ индивидуален риск за захарен диабет”. От 2005г. е Ръководител на Клиниката по диабетология към УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ – ЕАД. През 2005г. е избрана за доцент, а от 2012г. е професор в Медицински Университет – София. От 2016г. е Ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ, София. От 2016г. е Заместник декан по научната дейност на МФ, МУ, София.

 

Специализации – специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники – Център на СЗО за обучение на пациенти със захарен диабет, Университетска болница – Женева, Швейцария; Кингс Колидж, Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.

 

Преподавателска дейност – участва в обучението на студенти, стажант-лекари и специализиращи лекари; в изпитни комисии на студенти, стажант-лекари; член е на изпитна комисия за държавен изпит за придобиване на специалност по ендокринология. Ръководител на 5 редовни докторанти, от които 3 са защитили успешно.

Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Русия, Чехия, Хърватска, Унгария, Сърбия, Румъния, Словения, Азербайджан, Македония. Организатор на курс за следдипломно обучение на EASD в София през 2015 и 2017г.

 

Научна продукция – основно в областта на захарен диабет и предиабет. Има 172 публикации, от които 72 в чуждестранни научни списания, и 346 участия в научни форуми, от които 167 международни. Научните й трудове са цитирани над 3500 пъти в чуждестранни издания. Автор в учебник „Клиника и терапия на вътрешните болести”, 2006; самостоятелен автор на учебник “Захарен диабет”, 2013.

 

Общ импакт фактор – 122.175

Личен импакт фактор – 20.732

 hindex – 23

 

Член на множество международни експертни работни групи и организации. Редактор и  рецензент на международни издания. Секретар на Българско дружество по ендокринология. Ръководи и участва в множество национални и международни научни проекти в областта на захарния диабет.

Член е на Факултетния съвет на Медицински Факултет, МУ-София. Била е член на Съвета по медицинска наука в МУ-София.

През 2015г. получава награда „Проф. Д-р Константин Чилов” на МФ, МУ, София, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване.

 

Лекари-специалисти по ендокринология:

Гл. ас. д-р Грета Грозева, дм

Гл. ас. д-р Невена Чакърова, дм

Гл. ас. д-р Румяна Димова, дм

д-р Галина Даковска

д-р Мария Томова

д-р Полина Царкова

 

Специализиращи лекари – докторанти:

д-р Ани Тодорова, дм

д-р Мина Сердарова

д-р Мартина Салкова

 

Старша сестра – тел. 02 895 6211

Eмилия Митова

 

Сестри манипулационна – тел. 02 895 6206

Кристина Панчева

Маргарита Тотева

Олга Рибалкина

Цветелина Иванова

Катерина Петрова

 

Секретар – тел. 02 895 6210

Пaраскева Мулешкова

 

 

Адрес:

гр. София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 13, западно крило

 

II-ра Клиника по диабетология, като част от Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ-София, е Център за върхови постижения в областта на грижите за захарен диабет и Център за обучение по захарен диабет на Международната Диабетна Федерация (IDF) за периода 2018-2019г. Включена е в Училището по диабет на IDF.

 

II-ра Клиника по диабетология предлага уютна и приятна атмосфера, в която пациентите се чувстват удобно по време на болничния си престой

 

Началник на Втора клиника по диабетология – проф. Цветелина Танкова, дмн

 

Екип на II-ра Клиника по диабетология  (отляво надясно): Д-р Мария Томова, м.с. Лорена Андреева, Д-р Ани Тодорова, Д-р Невена Чакърова, Д-р Румяна Димова, Д-р Полина Царкова, Д-р Галина Даковска, Проф. Цветалина Танкова, Д-р  Грета Грозева, Д-р Петя Каменова, ст.м.с. Емилия Митова, секретар Параскева Мулешкова, Д-р Мина Сердарова, м.с. Петя Бърдарова

 

Главна визитация във II-ра Клиника по диабетология

 

Д-р Румяна Димова провежда изследване на автономната  нервна система на пациент със захарен диабет с апарат ANSAR ANX 3.0 (USA).

 

Д-р Ани Тодорова обработва язва на стъпалото на пациент със захарен диабет в кабинет „Диабетно стъпало”

Включване на лечение с инсулинова помпа на пациент със захарен диабет тип 1

Д-р Грета Грозева изследва крайни продукти на гликирането на пациент със захарен диабет по неинвазивен начин с AGE READER (Diagnoptics, The Netherlands)

 

Д-р Невена Чакърова провежда изследване на телесен състав по биоимпедансен метод с апарат InBody 720 (USA) в рамките на програма за скрининг за захарен диабет в Кабинет „Превенция на захарен диабет”

Старшата медицинска сестра Емилия Митова на II-ра Клиника по диабетология провежда обучение на пациенти със захарен диабет в Залата за обучение по захарен диабет