Начало / Консултативно-диагностичен блок

Консултативно-диагностичен блок

Дейност

 

Консултативно-диагностичният блок играe ключова роля в дейността на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”. Той отговаря на съвременните тенденции в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания, участва в съвременни научно-изследователски проекти и учебно-преподавателска дейност. Като структура в рамките на УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев” той включва:

– приемно-консултативни и специализирани кабинети,

– кабинети за образна диагностика – ехографски кабинети,

– регистратура,

– манипулационна,

– медико-диагностични лаборатории.

 

В приемно-консултативните кабинети работят на функционален принцип лекари, назначени в клиниките които осъществяват тясно специализирана ендокринна дейност (като кабинет по ендокринна хирургия, кабинет по тиреоидни заболявания, кабинет по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, кабинет по диабетология). В тези кабинети се заплануват болни, които са насочени за приемане в болницата с направление №7. В тях се осъществява и приемането и регистрацията на болните при постъпване в съответните клиники. В други 3 кабинета работят постоянно назначени лекари-специалисти (кардиолог, офталмолог и невролог), където се осъществяват консултации на пациентите, хоспитализирани в клиниките. Образната диагностика се осъществява от 2 кабинета, където се извършва ехография на щитовидна жлеза и на коремни органи. Кръвовземане за изследвания на амбулаторно-болните се извършва в манипулационната. В регистратурата се осъществява информирането и насочването на пациентите, а също така там е разположена и касата, където се извършват плащанията както към болницата, така и към МЦ „Акад. Ив. Пенчев”. Медико-дигностичните лаборатории са разположени на 4-я етаж.

По този начин цикълът за диагностика и лечение на болните се затваря в най-пълна степен.

 

Основната цел на персонала в КДБ е осигуряване на качествена диагностика на ендокринните заболявания, въвеждане на нови методи и средства за диагностика и ефективно лечение на болните.

 

Наличният персонал е с висок професионализъм, компетентност и дълъг трудов стаж като напълно отговаря на поставените цели и задачи и на изискванията на националните стандарти. Консултативните кабинети са оборудвани с необходимата апаратура и спомагателни технически средства, за която ежегодно се осигурява абонаментно или сервизно обслужване.

 

Приемно-консултативните кабинети на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Печев“ се намират в сградата на „Майчин дом“, ул. Здраве № 2, ет. -1. Има четири приемни кабинета: хирургичен, кабинет по тиреоидни заболявания, кабинет по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и полови заболявания и кабинет за болни със захарен диабет.

 

В специализираните кабинети работят специалисти с висока квалификация, голям опит и дълъг трудов стаж.

 

 • екип и контакти

 

Специалисти:

д-р Иван Христов, специалист по кардиология и вътрешни болести – Кардиологичен кабинет;

д-р Анна Ночева, специалист по неврология – Неврологичен кабинет;

д-р Мария Бенова, д.м, специалист по офталмология – Офталмологичен кабинет;

д-р Мария Бояджиева, д.м., специалист по ендокринология и болести на обмяната; Ендокринологичен кабинет

 

ЛАБОРАТОРИЯ  ЗА ХОРМОНАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЕНДОКРИННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ  (лаборатория по нуклеарна медицина)

 

Тя   е  водещо звено със специализиран профил  в  диагностиката на  ендокринните и метаболитни заболявания.  Създадена е  през 1970 г  в  бившия   Научен институт по ендокринология,  геронтология и гериатрия,  когато за първи път у нас  са въведени  радиоимунологичните методи.   Възможностите й  гарантират екзактно диагностициране и  проследяване лечението на болестите на щитовидната жлеза, хипофизата, надбъбрека, на калциево-фосфорната обмяна и остеопорозата, диабета и метаболитните заболявания, ендокринните хипертонии,  ендокринните тумори  и  репродуктивните разстройства у жени и мъже.    Обслужва  основно  клиничните отделения  на УСБАЛЕ,  работи по договор с НЗОК  с  направления  за  МДД, с частни осигурителни фондове,  извършва  платени хормонални анализи и  функционални тестове.

 

Освен  рутинните  анализи,   в  лабораторията се  извършват и редица  специфични  изследвания  на ендокринната система:

 1. Функционални тестове на ренин-ангиотензин-алдостероновата система за скрининг и диагностика на първичния алдостеронизъм – най-разпространената ендокринна хипертония
 2. Измерване на уринни и  плазмени нефрини (метанефрин и норметанефрин) –  за  биохимична диагностика на феохромоцитом и параганглиом,  причиняващи  най-опасната хипертония
 3. Динамични функционални изследвания на растежната ос – за диагностика на хипо-  и  хиперсоматотропизма
 4. Функционални тестове за диагностика на ендокринни тумори на надбъбрека и хипофизата
 5. Хормонални тестове за диагностика и проследяване на синдрома на овариална поликистоза
 6. Хормонална диагностика и функционални тестове при мъжки хипогонадизъм и  женски репродуктивни заболявания
 7. Функционални тестове за оценка на инсулиновата секреция  при захарен диабет и метаболитен синдром
 8. Биохимична диагностика  на хипогликемичните състояния
 9. Определяне  на стероидни хормони в слюнка – кортизол
 10. Изследване на макропролактин
 11. Хормонална диагностика на заболяванията на калциево-фосфорната обмяна, включително остеопороза.
 12. Съвременен подход за диагностика и проследяване на туморите на щитовидната жлеза чрез изследване на  туморни маркери; изследване на хормони в пунктати от тънкоиглена биопсия на щитовидната жлеза (тиреоглобулин, калцитонин)
 13. Анализ на биохимични маркери за ендотелна дисфункция и сърдечно-съдов риск  (за изследователски  цели  и  научни проекти)

 

Методи и апаратура.

Изследванията се провеждат според  съвременните стандарти за добра лабораторна практика  и  спазване на  преданалитичните условия, за които пациентите получават компетентна информация.  Качеството и точността на резултатите се осигуряват  от  втори  външно–лабораторен контрол,  провеждан в Референтния институт по биоаналитика, Германия.   Лабораторията е лицензирана  от  АЯР  за провеждане  на РИА анализи.  Методичните възможности  и оборудването  позволяват хормоналните изследвания  да се изработват за един ден;  изключения са някои специфични  анализи и функционални тестове с по-дълго технологично време (АКТХ, плазмена ренинова активност, тиреоглобулин,  калцитонин, нефрини).

 

Лабораторията  е екипирана  с  модерни  имуноанализатори за измерване на хормони,  ендокринни туморни маркери и други специфични ендокринни  тестове. Използваните  имуноаналитични реагенти са от реномирани световни производиители (Thermo BRAHMS, Beckman Coulter, Diasource, Demeditech, Roche, DiaSorin, Cisbio, Wallac и др.). Обхванат е целият спектър от високо чувствителни и специфични имуноанализи – радиоимунологични, ензимно-имунни, хемилуминисцентни, електрохемилуминисцентни,  флуоресцентни и други.  РИА методите като едни от най-точните и чувствителни  са  без алтернатива  за  определяне на   алдостерон,  ренин,  АКТХ, ИРФ-1, тиреоидни автоантитела  и др.

 

линк  – апаратура

 1. За радиоимунологичния (РИА)  и имунорадиометричния анализ (ИРМА): Wallac Wizard 1470 Automatic Gamma Counter,  Perkin Elmer – автоматичен гама брояч;  отворена система
 2. За РИА  и ИРМА анализ:  Hidex Automatic Gamma Counter –  последно поколение автоматичен гама брояч  с три инчов детектор;   отворена система
 3. За електрохемилуминисцентния анализ  (ЕХЛА):   Cobas e411 , Roche/Hitachi – автоматичен имуноанализатор;   затворена система
 4. За ДЕЛФИА (дисоциационно-усилващ лантаниден флуороимуноанализ): Wallac 1230 Arcus Fluorometer;  затворена система
 5. За ензимно-имунния (ЕИА), хемилуминисцентния (ХЛИА) и ДЕЛФИА  анализи:  Thermo Appliscan, Multilabel detector platform;  отворена система

 

екип и контакти

 

Началник   – тел. 02 895 6120

Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев

 

CV – линк /биографични данни/

 

Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев  завършва медицина през 1974 във ВМИ-София.  През 1979 г. защитава  дисертация  по клинична ендокринология  на тема „Ренин-ангиотензин-алдостеронова система  (РААС) при безвкусен диабет”. През 1981 г. придобива  специалност по Вътрешни болести; 1990 г: втора специалност  по медицинска радиология (нуклеарна медицина); 2004 г:  „Здравен мениджмънт”.

 

През периода 1982 – 1983 г. специализира в университета Хайделберг, ГФР по тема за  eкспериментални  модели на артериална  хипертония и фармакологична  регулация на РААС, а през  1984 г. се обучава в Швеция по проблемите на радиоимунологичните методи.

 

Научни интереси:  РААС; биохимични маркери за ендотелна дисфункция; ендотелин и хомоцистеин при ендокринни заболявания; неврохипофиза – окситоцин и вазопресин;  хормонална диагностика на ендокринната система;  аналитични методи за изследване на хормони и биологични субстанции.

 

Професионални умения: диагностика на ендокринните заболявания;  експериментално-медицински;   клинични – вътрешни болести, ендокринология,  нуклеарна медицина.

 

Публикации:  >310; цитирания: >700; h index: 15;  автор на ръководство „Хормонална и функционална  диагностика на ендокринните заболявания” (2012 г); съавтор в 6 учебници и монографии.

 

Награди: „Златна панацея” на МУ, София (2011 г)   –  за  особени приноси при реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-клинична област.

 

Адрес:

Проф. д-р  Георги Кирилов 

УСБАЛЕ  “Aкад. Ив.Пенчев”,

ул. „ Здраве” 2, София 1431,

ет. 4-ти, каб. 406;

тел.  +359 2 895 6120;  +359 887 436178;

е-mail:   drgkirilov@abv.bg

консултации на пациенти (платен прием):  вторник и четвъртък (8:30 -10:30 ч)

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Намира се на  IV  етаж в сградата на ул. Здраве №2 . Манипулационната е разположена в Медицинския център по ендокринология в сутеренния етаж.  Лабораторията е част от клинико – диагностичните структури на  УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” и е  акредитирана с най-висока оценка от МЗ. Работи с НЗОК,  с частни здравноосигурителни фондове  и  срещу заплащане. Оборудвана е   със съвременна апаратура   за  изследвания по клинична химия,  хематология, коагулация  и   уринен анализ,  съгласно медицинския  стандарт по  „Клинична лаборатория, което  гарантира  високо  ниво на компетентност.

 

Началник  

д-р Савелия Минкова – тел. 02 895 60 82

 

Манипулационна – тел. 02 895 6069

 

Адрес:

гр. София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 4

 

Лаборатория по клинична патология

Дейност

Основната дейност на Лабораторията е свързана с извършване на патоморфологични диагностични изследвания  (хистологични и цитологични) в областта на ендокринната патология, обслужва хоспитализираните и амбулаторни пациенти на болницата. Създадена е преди повече от 40 години в бившия Научен Институт по Ендокринология и Геронтология, когато за пръв път в България се въвеждат интраоперативните (гефрирни) изследвания на туморите на щитовидната жлеза.  Лабораторията е водещо звено в страната за цитологична и/или хистологична диагностика на доброкачествените и злокачествени ендокринни тумори, с най-високо ниво на компетентност съгласно утвърдения Стандарт по Клинична патология. Средният брой изследвания годишно е около 7000, включвайки хирургичните, цитологичните и интраоперативните изследвания.

В лабораторията се извършват широк спектър от хистологични и цитологични изследвания на :

 • Биопсични материали от оперативни интервенции на щитовидната жлеза, паратиреоидните жлези, надбъбречните жлези, шийни лимфни възли и други
 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрир) на доброкачествени и злокачествени тумори на различните ендокринни жлези
 • Тънко-иглена биопсия под ехографски контрол с цитологично изследване на нодули на щитовидна жлеза, лимфни възли, паратиреоидни лезии или други такива в шийната област.
 • Консултации на готови цитологични, хистологични или имунохистохимични препарати от цялата страна

Освен диагностична дейност, в лабораторията се осъществява още експертна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

 

 • екип и контакти

 

Началник на лаборатория – тел. 02895 6061

Проф. д-р Радина Иванова, дмн

Адрес:  ул. „ Здраве” 2, София 1431, «Майчин дом», ет. 11-ти, Лаборатория по клинична патология;  тел.  +359 2 895-6061,  +359 2 895-6079

е-mail:   radinaivanova@abv.bg

Лекар-специалист по ендокринна патология:

Д-р Пенка Каранова

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

Дейност

Специалистите от отделението по медицинска информатика извършват следните дейности:

– участват в осъществяването на цялостния процес на внедряване и приложение на информационни технологии за събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация в лечебното заведение, и за обмен на информация с други лечебни заведения, Националната здравноосигурителна каса, Столичната регионална здравни инспекции, министерството на здравеопазването и др.;

– участват в дейности по оптимизиране и повишаване на качеството на профилактичната, диагностично-лечебната, учебната, научната, експертизната и административната дейности на лечебното заведение с помощта на информационни технологии;

– прилагат информационни и комуникационни технологии за осигуряване на дейности в областта на телемедицината и контрола на състоянието на пациенти от разстояние;

– участват в колегиуми, срещи, конгреси и конференции, както в своята област, така и в интердисциплинарни форуми;

– обучават студенти и специализанти по медицинска информатика;

– своевременно и адекватно реагират на внезапно възникнали проблемни професионални ситуации в областта на медицинската информатика и правят усилия да ги преодолеят;

– участват в научноизследователска работа и ускорено внедряване на нови методи и нови информационни технологии;

– съдействат за спазването на изискванията за защита на личните данни, както и сигурността на здравната информация, като участват във внедряването и приложението на съответни правила, методи и технологии за достъп до здравна и административна информация.

 

Екип и контакти

Началник Отделение – тел. 02 895 6111

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм е началник на отделението по медицинска информатика от създаването му през 2000 г., професор в Медицинския университет – София. Завършва медицина в Медицинска академия, Висш медицински институт – София, има докторат в областта на медицинската информатика и признати специалности по вътрешни болести, медицинска информатика и здравен мениджмънт, социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. Специализирал е във Великобритания, Белгия, Германия, Франция, Чехословакия и др., участвал е в екипи по научни проекти във Франция, Канада и САЩ. Работил е като поканен учен (2001 -2004 г.) във факултета Брусе на университета Париж 6, Европейска университетска болница „Жорж Помпиду“, член е на екипа спечелил първа награда на ЕС по електронно здравеопазване – e-Health price 2003 of the European Commission. Проф. Чаръкчиев е също член на Българския институт по стандартизация, български представител в Европейския комитет по стандартизация – технически комитет по медицинска информатика – CEN TC 251, бил е български представител в Европейската федерация по медицинска информатика (EFMI), по време на членството на България в нея.

Проф. Чаръкчиев е председател на управителния съвет на Асоциацията за промоция на електронния здравен запис, член на Европейския институт за здравни записи EUROREC. Консултант на министъра на здравеопазването в областта на електронното здравеопазване от януари 2015 г. до януари 2017 г.

Адрес:

гр. София, пкод – 1431, ул. Здраве № 2, етаж 4

Информация:

Намира се в сградата на „Майчин дом“, ул. Здраве № 2, ет. 4

 

Началник на отделение мед. информатика 895 6111 Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм
Системен администратор 895 6100
Информатици 895 6110
Специалист 895 6112