Начало / Консултативно-диагностичен блок

Консултативно-диагностичен блок

Дейност

 

Консултативно-диагностичният блок играe ключова роля в дейността на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”. Той отговаря на съвременните тенденции в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания, участва в съвременни научно-изследователски проекти и учебно-преподавателска дейност. Като структура в рамките на УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев” той включва:

– приемно-консултативни и специализирани кабинети,

– кабинети за образна диагностика – ехографски кабинети,

– регистратура,

– манипулационна,

– медико-диагностични лаборатории,

– отделение по медицинска информатика.

 

В приемно-консултативните кабинети работят на функционален принцип лекари, назначени в клиниките, които осъществяват тясно специализирана ендокринна дейност (като кабинет по ендокринна хирургия, кабинет по тиреоидни заболявания, кабинет по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, кабинет по диабетология). В тези кабинети се заплануват болни, които са насочени за приемане в болницата с направление №7. В тях се осъществява и приемането и регистрацията на болните при постъпване в съответните клиники. В други 3 кабинета работят постоянно назначени лекари-специалисти (офталмолог, гастроентеролог и невролог), където се осъществяват консултации на пациентите, хоспитализирани в клиниките. Образната диагностика се осъществява от 2 кабинета, където се извършва ехография на щитовидна жлеза и на коремни органи. Кръвовземане за изследвания на амбулаторно-болните се извършва в манипулационната. В регистратурата се осъществява информирането и насочването на пациентите, а също така там е разположена и касата, където се извършват плащанията както към болницата, така и към МЦ „Акад. Ив. Пенчев”. Медико-дигностичните лаборатории са разположени на 4-я етаж, като на територията на консултативно-диагностичния блок е разположен кабинет за вземане на кръв за лабораторни изследвания.

По този начин цикълът за диагностика и лечение на болните се затваря в най-пълна степен.

 

Основната цел на персонала в КДБ е осигуряване на качествена диагностика на ендокринните заболявания, въвеждане на нови методи и средства за диагностика и ефективно лечение на болните.

 

Наличният персонал е с висок професионализъм, компетентност и дълъг трудов стаж като напълно отговаря на поставените цели и задачи и на изискванията на националните стандарти. Консултативните кабинети са оборудвани с необходимата апаратура и спомагателни технически средства, за която ежегодно се осигурява абонаментно или сервизно обслужване.

 

Приемно-консултативните кабинети на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Печев“ се намират в сградата на „Майчин дом“, ул. Здраве № 2, ет. -1. Има четири приемни кабинета: хирургичен, кабинет по тиреоидни заболявания, кабинет по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и полови заболявания и кабинет за болни със захарен диабет.

 

В специализираните кабинети работят специалисти с висока квалификация, голям опит и дълъг трудов стаж.

 

Екип и контакти:

д-р Мария Бояджиева, д.м., специалист по ендокринология и болести на обмяната; Ендокринологичен кабинет, Началник на КБД

д-р Зоя Александрова, специалист по гастроентерология – Гастроентерологичен кабинет;

д-р Анна Ночева, специалист по неврология – Неврологичен кабинет;

д-р Виктория Петрова, специалист по офталмология – Офталмологичен кабинет;

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ  ЗА ХОРМОНАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЕНДОКРИННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ  (лаборатория по нуклеарна медицина)

Дейност

Създадена е през 1970 г  в  бившия   „Научен институт по ендокринология,  геронтология и гериатрия“,  когато са въведени радиоимунологичните  методи (РИА).  Работи в тясна колаборация с болничните отделения  на УСБАЛЕ и извършва изследвания за клинични пътеки и на амбулаторни пациенти – платени и по амбулаторни процедури.

Рутинните дейности включват: функционални тестове и анализи на ренин-ангиотензин-алдостероновата система  за скрининг и диагностика на първичния алдостеронизъм – най-разпространената ендокринна хипертония;  измерване на уринни и плазмени нефрини  за  биохимична диагностика на феохромоцитом – най-опасната хипертония;  изследвания на растежната ос – за диагностика на хипо-  и  хиперсоматотропизма; хормонални анализи за хипер-, хипокортицизъм, тумори на надбъбрека и хипофизата, синдром на овариална поликистоза и вродена надбъбречно-корова хиперплазия;  измерване на макропролактин;  серумни и пунктатни туморни маркери за карциноми на щитовидната жлеза; за изследователски цели  и  научни проекти на докторанти  –  анализи на биохимични маркери и други специфични  аналити.

Изследванията се провеждат според  стандартите за GLP и  преданалитичните условия, за които пациентите получават компетентна информация.  Лабораторията е лицензирана  от АЯР  за извършване на РИА анализи.

Апаратура

Wallac Wizard 1470 Automatic Gamma Counter  Perkin Elmer

Hidex Automatic Gamma Counter с три инчов детектор

Thermo Appliscan

Multilabel detector platform

Biochrom Asys Expert Plus и др.

 

Екип и контакти

 

Началник   – тел. 02 895 6120

Проф. д-р Георги Кирилов Георгиев

 

Изследвания и референтни стойности  

Информация за пациента

 

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клиничната лаборатория на УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев” разполага с високоспециализирана и модерна апаратура покриваща всички изисквания на специфичната дейност осъществяваща се на територията на лечебното заведение и Медицинския център към него.
Клиничната лаборатория извършва широка гама изследвания 7 дни в седмицата за всички Отделенияна към УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев” и от понеделник до петък за пациенти с направления по НЗОК, частни здравноосигурителни фондове и платени пациенти. Тези пациенти се обслужват на Регистратурата разположена на територията на Медицинския Център към УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев”
Здравето и безопасността на нашите пациенти е от изключителна важност за нас, затова я гарантираме чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) и стриктно спазваме всички правила за вътреболнична хигиена.
Лабораторията е сертифицирана от Българската Национална Система за Външна Оценка на Качеството в клиничните лаборатории.

Спектърът от изследвания се обогатява непрекъснато, а широката гама от клинично – лабораторни показатели включва изследване на биологични течности като кръв, урина, слюнка, пунктати и др.

 

Колектив

1. д-р Мария Коцева- Карадалиева– Лекар, Началник Клинична лаборатория
2. Галя Янкова- Химик, Клинична химия
3. Гергана Тодорова-Николова – Химик, Клинична химия
4. Гергана Георгиева- Ст. Мед. Лаборант
5. Юлиана Зашева- Мед. Лаборант
6. Юлияна Моллова- Мед. Лаборант
7. Ели Гергова- Мед. Лаборант
8. Мирослава Павлова – Мед. Лаборант
9. Маргарита Любомирова – Мед. Лаборант
10. Гергана Теофилова – Мед. Лаборант
11. Цвета Александрова – Мед. Лаборант
12. Вили Хрисимова – Мед. Лаборант
13. Евелина Яначкова – Мед. Лаборант
14. Жанета Петрова – Санитар

Гергана Георгиева- старши мед. лаборант

 

Гергана Теофилова – мед. лаборант

 

Колектив на клиничната лаборатория на УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев”

 

 

Лаборатория по клинична патология

Дейност

Основната дейност на Лабораторията е свързана с извършване на патоморфологични диагностични изследвания  (хистологични и цитологични) в областта на ендокринната патология, обслужва хоспитализираните и амбулаторни пациенти на болницата. Създадена е преди повече от 40 години в бившия Научен Институт по Ендокринология и Геронтология, когато за пръв път в България се въвеждат интраоперативните (гефрирни) изследвания на туморите на щитовидната жлеза.  Лабораторията е водещо звено в страната за цитологична и/или хистологична диагностика на доброкачествените и злокачествени ендокринни тумори, с най-високо ниво на компетентност съгласно утвърдения Стандарт по Клинична патология. Средният брой изследвания годишно е около 7000, включвайки хирургичните, цитологичните и интраоперативните изследвания.

В лабораторията се извършват широк спектър от хистологични и цитологични изследвания на :

  • Биопсични материали от оперативни интервенции на щитовидната жлеза, паратиреоидните жлези, надбъбречните жлези, шийни лимфни възли и други
  • Спешна интраоперативна диагностика (гефрир) на доброкачествени и злокачествени тумори на различните ендокринни жлези
  • Тънко-иглена биопсия под ехографски контрол с цитологично изследване на нодули на щитовидна жлеза, лимфни възли, паратиреоидни лезии или други такива в шийната област.
  • Консултации на готови цитологични, хистологични или имунохистохимични препарати от цялата страна

Освен диагностична дейност, в лабораторията се осъществява още експертна, учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност.

Екип и контакти

Началник на лаборатория – тел. 02 895 6061

Проф. д-р Радина Иванова, дмн

Адрес:  ул. „ Здраве” 2, София 1431, «Майчин дом», ет. 11-ти, Лаборатория по клинична патология;  тел.  +359 2 895-6061,  +359 2 895-6079

е-mail:   radinaivanova@abv.bg

Лекар-специалист по ендокринна патология:

Д-р Пенка Каранова

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

През 1987 г. в бившия Научен институт по ендокринология, геронтология и гериатрия (понастоящем УСБАЛЕ) е създадена и внедрена в експлоатация първата в България болнична информационна система, базирана на бързодействаща изчислителна локална мрежа от микрокомпютри.
През 2000 г. е разкрито отделението по медицинска информатика към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“.

Дейност

Специалистите от отделението по медицинска информатика извършват следните дейности:

– участват в осъществяването на цялостния процес на внедряване и приложение на информационни технологии за събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация в лечебното заведение, и за обмен на информация с други лечебни заведения, Националната здравноосигурителна каса, Столичната регионална здравна инспекция, министерството на здравеопазването и др.;

– участват в дейности по оптимизиране и повишаване на качеството на профилактичната, диагностично-лечебната, учебната, научната, експертната и административната дейности на лечебното заведение с помощта на информационни технологии;

– прилагат информационни и комуникационни технологии за осигуряване на дейности в областта на телемедицината и контрола на състоянието на пациенти от разстояние;

– участват в колегиуми, срещи, конгреси и конференции, както в своята област, така и в интердисциплинарни форуми;

– обучават студенти и специализанти по медицинска информатика;

– своевременно и адекватно реагират на внезапно възникнали проблемни професионални ситуации в областта на медицинската информатика и правят усилия да ги преодолеят;

– участват в научноизследователска работа и ускорено внедряване на нови методи и нови информационни технологии;

– съдействат за спазването на изискванията за защита на личните данни, както и сигурността на здравната информация, като участват във внедряването и приложението на съответни правила, методи и технологии за достъп до здравна и административна информация.

 

Екип и контакти

Началник отделение – тел. 02 895 6111

проф. д-р Димитър Чаръкчиев, дм

 

Системен администратор – тел. 02 895 6100

Станислав Димитров

 

Системен администратор – тел. 02895 6100

Димо Станчев

 

Анастасия Дойчинова – тел. 02 895 6110

Координатор ИТ

 

Красимира Попова – тел. 02 895 6112

Специалист

 

Силвия Момчилова – тел. 02 895 6112

Архивист

 

Адрес:

гр. София, пкод – 1431, ул. Здраве № 2, етаж 4

Информация:

Намира се в сградата на „Майчин дом“, ул. Здраве № 2, ет. 4

Тел. 028956112