Начало / Управление и Ръководство

Управление и Ръководство

Изпълнителен директор:

Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн

 

Проф. д-р Сабина Захариева завършва медицина през 1973 г във ВМИ София. През 1977 г. след спечелен конкурс започва редовна аспирантура в Института по Ендокринология и геронтология. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация  на тема „Системата ренин-ангиотензин-алдостерон във възрастов аспект“. Има признати специалности по вътрешни болести и ендокринология. През 2004 г. защитава дисертация за научната степен доктор на медицинските науки на тема “Минералокортикоидна хипертония”. От 2005 г. е професор по ендокринология. От 2000 – 2016 г. е ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология. От  2006 г. е изпълнителен директор на УСБАЛЕ-ЕАД „Акад. Ив. Пенчев“.

 

Специализации:

През 1984 г. – 3 месечна специализация в института „Пастьор“ – Париж, Франция. Тема на специализацията: „Ролята на някои невропептиди и простагландини в хипоталамо-хипофизарните взаимоотношения“.

1992 г. – Спечелен конкурс за пост-докторат на френското министерство на науката и технологиите. Специализира една година в клиника по ендокринни хипертонии в болницата „Брусе“, Париж, Франция. Тема на специализацията „Соматостатинови рецeптори при феохромоцитом”.

Преподавателска дейност – участва в обучението на студенти и специализиращи лекари; в изпитни комисии на студенти и стажант лекари. Председател е на комисията за държавен изпит за придобиване на специалност по ендокринология. Била е член на комисията за държавен изпит за специалност по вътрешни болести. Ръководител е на 8 редовни докторанти и 2 свободни, от които 7 са защитили успешно.

Научната и продукция е в областта на хипоталамо-хипофизните заболявания и ендокринните хипертонии. Има 200 публикации в списания, от които 89 са публикувани в западноевропейски списания; 200 участия в конгреси, от които 90 международни. Научните публикации са цитирани 1700 пъти (1621 в чужди списания и 79 в български). Общ импакт фактор – 139.385

Личен импакт фактор -17.006

H – index – 20.

Участвува в колективите за написване на 3-те редакции на учебника по ендокринология и Наръчник на общопрактикуващия лекар, Учебник по вътрешни болести. Самостоятелен автор на учебник «Болести на надбъбречните жлези». От 2006 г. до сега е национален консултант по ендокринология. Член е на Академичния съвет на Медицински Университет – София. Била е член на Факултетния съвет на Медицински факултет, медицинската комисия на ВАК, на Съвета по медицинска наука в МУ-София и на комисията по медицина към Фонд Научни изследвания.

През 2016 г. Проф. Захариева става ръководител на Експертен център по редки ендокринни заболявания. Експертният център е приет за член на Европейската референтна мрежа за редки ендокринни заболявания (ENDO ERN).

Награди от Медицински Университет – София:

Signum Laudis на лента – 2009 г.

Награда на името на Проф. Стоян Киркович – 2013 г.

 

Проф. д-р Сабина Захариева Захариева, дмн

 

Болницата се управлява от проф. д-р Сабина Захариева, дмн, изпълнителен директор с богат клиничен, научен и управленски опит, с признати специалности по вътрешни болести и ендокринология, и квалификация по “Здравен мениджмънт “

Заместник изпълнителен директор ИСВ:

  • Румяна Христова

Главната  медицинска сестра:

  • Живка Цотова