Начало / За пациенти

За пациенти

Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД (УСБАЛЕ) има шестдесетгодишна история. Съчетанието на клинична, лабораторно-диагностична база и оперативно лечение с последващо наблюдение дава възможност за комплексно лечение на ендокринно болните.

 

УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет – София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България. Болницата разполага с модерен консултативно-диагностичен блок, в който се извършват прегледи, консултации, изследвания, прием в клиниките, както и последващ непрекъснат контрол. Тук работят лекари с възможно най-висока степен на квалификация, постигната в страната и чужбина. Налице са възможности за провеждане на всички високоспециализирани изследвания.

 

В болницата са разкрити специализирани клиники по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, по диабетология и по ендокринна хирургия. Лечебната, преподавателската и научна дейност се извършват на световно ниво. Болницата е участник в редица национални и международни проекти.

 

В клиниките се приемат и лекуват пациенти от цялата страна. Болницата има договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки на ендокринни заболявания и за извършване на лабораторни изследвания, включително и на най-.сложните хормонални, имунологични, цитогенетични, хистологични и ехографски изследвания.

 

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД е високотехнологична болница, разполагаща с най-съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти. Съветващата система е плод на голям европейски проект (PSIP) и подпомага лекарите при вземане на решение, като по този начин се намаляват рисковете за пациентите и се пови¬шава качеството на лечение.

 

Към болницата има разкрит медицински център, в който пациентите могат да получат компетентна помощ от висококвалифицирани ендокринолози, ендокринни хирурзи, офталмолог и психиатър. Медицинският център има договор със здравната каса и приема пациенти от цялата страна, насочени с направления за консултация. Консултират се и пациенти без направления, които заплащат предоставените им услуги съгласно обявения в центъра ценоразпис.